Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 4
Белослав, 09.09.2019

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Белослав, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Белослав, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Белослав.

       Във връзка с Решение №767-МИ/26.08.2019г. на ЦИК относно назначаване на състав на Общинска избирателна комисия в община Белослав, за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 85 и чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и Решения на ЦИК № 607 -МИ/14.08.2019 г. и № 848 – МИ/28.08.2019г., Общинска избирателна комисия- Белослав

 

 

 

                                               Р Е Ш И:

 

1.Заседанията на Общинска избирателна комисия - Белослав са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й, съгласно чл. 85, ал.3 от ИК;

 

2.Заседанията на Общинска избирателна комисия – Белослав ще се провеждат от 17.30 ч., на следния административен адрес: гр. Белослав, ул.”Цар Симеон Велики“ №23, , тел. номер: 05112 3547; факс: 05112 2214, e-mail:[email protected] Заседанията се свикват по реда на чл. 85, ал.1 от ИК. Членовете на комисията се уведомяват за датата на заседанието от лицата посочени в настоящото решение, поне 8 часа преди провеждане на същото, а при извънредни заседания – 2 часа преди него. Уведомяването на членовете на ОИК става посредством телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или електронна поща.

 

 1. Ред за взимане на Решения:

1) Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател.

2) Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място.

3) Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

4) Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

5) Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.

6) Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.

7) Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.

8) За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.

9) Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

10) Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК.

11) Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

12) При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.

13) Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

14) Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

15) Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря.

16) Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.

17) Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

18) Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата им.

19) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

20) Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

4.Обявяване на решенията

Общинска избирателна комисия- Белослав обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на обявеното за целта информационно табло, находящо се на адрес: гр. Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23 и чрез публикуване на интернет страница на ОИК - Белослав . На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията от различни партии и коалиции.

 

 1. Председателят, секретарят и един от двамата зам.председатели на Общинска избирателна комисия- Белослав ще представляват комисията пред медиите.
 2. Общинска избирателна комисия- Белослав получава кореспонденция на адрес: гр. Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23, в часовете от 9:00 до 17:00 часа и на електронна поща – непрекъснато.

 

7.Общинска избирателна комисия - Белослав, създава и поддържа електронен публичен регистър на жалбите и сигналите подадени до комисията, и решенията по тях.

 

8.Взетите от Общинска избирателна комисия- Белослав с решения относно произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г имат единна последователна номерация с арабски цифри.

9.Членовете на ОИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията, с адрес: Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” № 23 за периода от 04.09.2019 г. до 7 дни включително след обявяване на резултатите от изборите за І тур за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.или за ІІ тур, ако се произвежда такъв, при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа, с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Белослав, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 09.09.2019 в 18:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения