30.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ - ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - БЕЛОСЛАВ

Следващо заседание на ОИК - Белослав е насрочено за 31.10.2018 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала към Общинска администрация – Белослав, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и взимане на решение по постъпили документи, в деловодството на ОИК - Белослав, от общинския съветник Х*** И*** Х****** (МК „ЛНВ”) и Председателя на ОбС – Белослав и вземане решение на основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА.
 2. Разни. 
23.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ - ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК - БЕЛОСЛАВ

Следващо заседание на ОИК - Белослав е насрочено за 24.10.2018 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала към Общинска администрация – Белослав, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Разглеждане и взимане на решение по постъпил сигнал  с рег. Вх. № 135 / 23.10.2018 г. от инж. Деян Иванов – кмет на община Белослав относно:  Неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) в три поредни и в общо шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА. 
29.10.2015

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ВТОРИ ТУР

СЕКЦИЯ № 9; 10; 12; 13; 14 ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА В 15:00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № 1; 2; 3; 4 ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА В 15:30 ЧАСА

СЕКЦИЯ № 5; 6; 7; 8 ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА В 16:00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № 11; ПОДВИЖНА СИК ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА 16:30 ЧАСА

 

24.10.2015

Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции и инициативни комитети

При произвеждане на избори за общински съветници и кметове застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК".

При произвеждане на избори за общински съветници и кметове наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ".

При произвеждане на избори за общински съветници и кметове представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ", „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ" и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ".

Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

 

24.10.2015

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Членовете на СИК и охраната, които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 24 април 2015 г. е на територията на същата община. Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство само ако адресната им регистрация е в кметството. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството, те гласуват само за общински съветници и кмет на община.

2. По повод гласуване с ПСИК за местните избори:

Когато към 4 октомври 2015 г. не са подадени поне 10 заявления за отделни населени места и не е/са създадена/и подвижна/и избирателна/и секция/и за отделни населени места, а една обща секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за цялата община, включените в избирателния списък избиратели могат да гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

Когато при създаването й, в обхвата на секция, обслужвана с подвижна избирателна кутия, е включена територията на едно кметство, от което има подадени повече от 10 заявления, и територии на други населени места от общината, подадените заявления, за всяко едно от които са по-малко от 10, се създава Списък за гласуване за кмет на кметство само за територията на кметството, от което към 4 октомври 2015 г. е имало повече от 10 заявления, като в този списък се дописват имената на подалите заявления до 19 октомври 2015 г. от територията на това кметство. Всички останали избиратели гласуват само за кмет на община и за общински съветници.

В случай че някой избирател възразява срещу посочените по-горе условия, то той може да оттегли подаденото от него заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и да бъде вписан в избирателния списък по постоянния си адрес от общинската администрация на ръка преди предаване на списъка на СИК.

По писменото заявление на избирателя той се зачертава с хоризонтална черта от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, като в графа „Забележки“ се посочва причината за заличаването.

По повод гласуването с ПСИК за референдума:

Въпросът е уреден в Решение №2463-МИ/НР от 2 октомври 2015 г. на ЦИК.

3. Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска само след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица.

Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството. Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

В националния референдум лицата, които са се явили в секцията по постоянния си адрес и са включени в Списъка на заличените лица, срещу името на които е вписано „МВнР“, се допускат да гласуват, след като подпишат декларация – Приложение № 16-НР, че не са гласували и няма да гласуват на друго място в националния референдум. От тях не се изисква представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК.

4. Образци на бюлетини се поставят на таблото в началото на изборния ден, като на лицевата страна по диагонал се изписва „образец“. Пакетите с бюлетините и с печата се отварят сутринта на 25 октомври 2015 г.

5. На избирателя се подават всички бюлетини, с които има право да гласува в изборите за общински съветници и кметове, ако избирателят е заявил, че ще гласува за общински съветници и за кметове, и бюлетина с плик, ако е заявил, че ще гласува в националния референдум.

6. Ако бъде отбелязана преференция върху заличен кандидат или върху номер, за който няма издигнат кандидат (при по-късите листи) гласът се брои като подаден без преференция и се отбелязва в графата „без“ (без преференция) по т. 10 на лист 2 от протокола на СИК за общински съветници.

7. Кочаните с бюлетини се разделят най-много на 2 или 3 части за по-малките секции или за предоставяне на необходимия брой бюлетини. В приложения № 77-МИ/№ 79-МИ се описва, че кочанът е с по-малко от 100 бюлетини и от кой номер започва и на кой номер завършват бюлетините.

8. В секциите с над 500 избиратели с голяма активност на населението при възможност може да се монтира трета кабина, но така че да се осигури редът в помещението и да се избегне струпване на избиратели вътре в него.

9. При маркиране на печата се създават два протокола за маркирания печат – Приложение № 78-МИ и Приложение № 63-НР – с него се подпечатват бюлетините за общински съветници и за кметове и всички копия на протоколи и от местни избори, и от национален референдум.

10. Тъй като има два списъка – за местни избори и за национален референдум, не е желателно разделянето на всеки един от тях на две и повече части, за да не се объркат и разменят части от тях.

11. Не се допуска тримата членове на СИК, които представят протоколите в ОИК, да извършват корекции в точките на протокола, които касаят изборните резултати (т. 7, 8 и 9).

12. Неподписването на протокола от член на СИК не го прави недействителен. В протокола задължително се вписва, че лицето е отказало да подпише срещу името му. Такъв член на СИК носи административнонаказателна отговорност.

13. В приложения № 77-МИ/№ 79-МИ, т. 4, се описват последователно кочаните, номерът и общия брой на бюлетините поотделно за всеки вид избор, като срещу тях се отбелязва видът избор, за който са – ОС, КО, КР, КК.

Ако не е достатъчно мястото, описанието на кочаните, номерът и броят на бюлетините по видове избори се извършва по видове избори на отделен лист към т. 4. Че е създаден отделен опис се вписва в протокола в т. 4 и този опис става неразделна част от протокола – приложения № 77-МИ/№ 79-МИ.

При попълване на протоколите с изборните резултати се вписва в т. 5 броят на получените бюлетини само за съответния вид избор. В противен случай ще останат неудовлетворени контроли.

14. При попълване на т. 9 – разпределение на гласовете по партии, коалиции и независими кандидати, във всички протоколи, когато няма подадени гласове за съответната листа, задължително се вписва „0“ с цифри и с думи. При попълването на т. 10, лист 2 от протокола – подадените преференции за всеки един от кандидатите, когато няма подадени преференции, се вписва „0“.

15. Удостоверенията от МВР по чл. 263, ал. 1 от ИК и удостоверенията на осъдените и задържаните лица, когато се гласува с такива, се прилагат към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове, а в списъка за националния референдум се отбелязва номерът на удостоверението и че то е приложено към списъка за изборите за общински съветници и за кметове, когато лицето гласува и в местни избори, и в национален референдум. При произвеждане на ІІ тур, ако личните му документи не са изготвени, избирателят се снабдява с ново удостоверение по чл. 263, ал. 1 от ИК.

16. На СИК в сборните секции, на територията на които гласуват две групи избиратели с адресна регистрация в кметството и с адресна регистрация извън територията на кметството, общинските администрации при предаването на книжата да предоставят на СИК списък с наименованията на населените места и адресите в тях (наименования на улиците), които попадат в територията на кметството с изрично отбелязване, че само лицата, регистрирани на тези адреси, гласуват за кмет на кметство, кмет на община и общински съветници и списък на населените места, които не попадат в кметството, с изрично отбелязване, че избирателите, живеещи (адресно регистрирани) в тях, гласуват само за кмет на община и общински съветници. Тези два списъка се закрепват към избирателния списък за изборите за общински съветници и за кметове.

17. Приложението, посочено в Приложение № 79-МИ е Приложение № 74-МИ.

18. В т. 5 на протокола за национален референдум – Приложение № 69-НР освен сгрешените бюлетини по чл. 267 от ИК се вписват и бюлетините по чл. 228 (показана) и чл. 227 (заснета) от ИК.

19. При наличие на заличен или починал кандидат в листа за кмет на община/район/кметство или за общински съветници, на образеца на бюлетините за кметове, които се поставят на таблото пред изборното помещение, името се зачертава с хоризонтална черта и срещу него се изписва „заличен“/„починал“. Същото отбелязване се извършва върху списъка с имената на кандидатите за общински съветници пред изборното помещение и в кабината за гласуване.

 

23.10.2015

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА

СЕКЦИЯ № 9; 10; 12; 13; 14; ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА В 13:00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № 1; 2; 3; 4; ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА В 14:00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № 5; 6; 7; 8 ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА В 15:00 ЧАСА

СЕКЦИЯ № 11 ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА 16:00 ЧАСА

ПОДВИЖНА СИК ЩЕ ПРИЕМАТ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА 16:30 ЧАСА

23.10.2015

СПИСЪК С КОНТАКТИ НА СИК ПО СЕКЦИИ

СИК № 030400001 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Боряна Лазарова Савова

председател

средно

0896662830

България без цензура

2

Тодор Николов Тодоров

зам.председател

средно-стъкларство

0899108054

Реформаторски блок

3

Петя Веселинова Енева

секретар

средно

0896023181

ГЕРБ

4

Живка Неделчева Никова

член

средно

0898697968

ГЕРБ

5

Дияна Иванова Станева

член

средно

0894273512

ГЕРБ

6

Димитричка Пенчева Илиева

член

средно-консултант

0894033201

АБВ

7

Добринка Миткова Иванова

член

висше-ПНУП

0894826501

БСП лява България

8

Николинка Велчева Иванова

член

средно-стъкларство

0893744321

Патриотичен фронт

9

Тодор Иванов Тодоров

член

средно

0895/ 73 68 73

ДПС

 

 СИК № 030400002

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Нели Василева Георгиева

председател

средно-ел.техник

0897942728

Реформаторски блок

2

Янка Стоянова Койчева

зам.председател

средно-оператор

0888859790

БСП лява България

3

Даниела Станчева Христова

секретар

средно

0882595059

ГЕРБ

4

Даниела Неделчева Гайдарова

член

средно

0885143401

ГЕРБ

5

Невена Петрова Иванова

член

средно

0895954774

ГЕРБ

6

Гергина Димитрова Банчева

член

средно- оператор

0899782386

АБВ

7

Иванка Георгиева Господинова

член

средно-монтьор

05112/3444

БСП лява България

8

Ирина Христова Христова

член

висше

0879458110

България без цензура

9

Мартин Иванов Тодоров

член

средно

0895/ 67 94 05

ДПС

 

 СИК № 030400003

  

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Станка Иванова Янчева

председател

средно-счетоводство

0894651493

БСП лява България

2

Тодора Костадинова Янакиева

зам.председател

средно-икономика

0878494143

ГЕРБ

3

Ивалина Йорданова Пенчева

секретар

висше

0895/ 68 76 68

ДПС

4

Наталия Петрова Димитрова

член

средно

0899968267

ГЕРБ

5

Йорданка Добрева Недкова

член

средно

0887870876

ГЕРБ

6

Снежана Русева Тодорова

член

средно-техник

0899696244

Реформаторски блок

7

Теодора Василева Балканска

член

висше-ПОТИ

0898734036

БСП лява България

8

Валентина Константинова Николова

член

средно

0896/ 89 56 15

ДПС

9

Паулина Живкова Желева

член

средно

0895191867

Патриотичен фронт

 

СИК№ 030400004

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Мария Димитрова Стефанова

председател

висше-агрономство

0877469405

ГЕРБ

2

Димитър Иванов Борисов

зам.председател

средно

0888157028

АТАКА

3

Петър Диянов Иванов

секретар

средно-митническа и данъчна администрациея

0893278574

Патриотичен фронт

4

Латинка Енева Тодорова

член

висше-мед.сестра

0893734102

ГЕРБ

5

Нели Тодорова Стоянова

член

средно

0892988712

ГЕРБ

6

Димитричка Янакиева Великова

член

висше-еколог

0895796863

Реформаторски блок

7

Марияна Димитрова Филева

член

средно

0889747903

БСП лява България

8

Живка Трендафилова Алексиева

член

средно

0899/ 00 01 40

ДПС

9

Румяна Георгиева Георгиева

член

средно

0893774897

България без цензура

  

СИК № 030400005

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Теменужка Христова Банкова

председател

висше-психология

0897222771

ГЕРБ

2

Десислава Демирова Демирова

зам.председател

висше

0895783845

България без цензура

3

Виждан Кадир Ремзи

секретар

висше

0895186122

ДПС

4

Велизара Димитрова Гайдарова

член

средно

0896454572

ГЕРБ

5

Мара Михайлова Петрова

член

средно

0985434765

ГЕРБ

6

Марияна Стефчова Николова

член

средно-технолог

0898417280

ГЕРБ

7

Савка Костадинова Кънева

член

средно

0885338165

БСП лява България

8

Бейшан Бейтиева Беяминова

член

висше

0887600970

ДПС

9

Стефка Димитрова Бараклийска

член

висше-медицина

0895683033

Реформаторски блок

 

СИК № 030400006

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Венцислав Димитров Анастасов

председател

средно

0895483879

ГЕРБ

2

Василка Иванова Иванова

зам.председател

висше - ПНУП

0887791794

БСП лява България

3

Валя Тодорова Димитрова

секретар

средно-оператор

0895333265

АБВ

4

Бистра Петрова Апостолова

член

средно

0885871886

ГЕРБ

5

Росица Димитрова Димитрова

член

 

0887003884

ГЕРБ

6

Татяна Вескова Иванова

член

средно

0896/ 56 09 03

ДПС

7

Маргаритка Кирилова Димитрова

член

средно

0896820167

БСП лява България

8

Хриска Досева Христова

член

средно-механизатор

0892956358

Реформаторски блок

9

Ивелина Боянова Манова

член

средно-туризъм

0897919758

Патриотичен фронт

 

 

СИК № 030400007

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Даниел Колев Колев

председател

средно

0897563474

ГЕРБ

2

Николай Стоянов Колев

зам.председател

средно

0899842868

АТАКА

3

Тереза Иванова Костадинова

секретар

средно-аранжор

0899711193

БСП лява България

4

Юлка Йорданова Кирова

член

средно

0893519746

ГЕРБ

5

Марияна Георгиева Матеева

член

основно

0896174579

ГЕРБ

6

Иванка Йорданова Петрова

член

средно

0894/ 87 57 53

ДПС

7

Добринка Николаева Друмева

член

основно

0888972104

БСП лява България

8

Димитричка Колева Тодорова

член

средно-стъкларство

0898456528

Реформаторски блок

9

Ивелина Първанова Николова

член

средно-счетоводител

0886627763

Патриотичен фронт

                                                                                                     

СИК № 030400008

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Росица Христова Демирова

председател

средно

0897/ 89 21 57

ДПС

2

Тотка Николова Тодорова

зам.председател

 

0899594471

ГЕРБ

3

Йордан Петков Стоянов

секретар

висше-ЕТМ

0877203280

БСП лява България

4

Боян Недев Банков

член

средно

0897779993

ГЕРБ

5

Йорданка Добрева Велчева

член

средно-шивачка

0892927710

ГЕРБ

6

Донка Георгиева Стоянова

член

основно

05112/2670

БСП лява България

7

Виолета Апостолова Василева

член

средно

0896803351

България без цензура

8

Димитричка Кателиева Радева

член

средно

0897285521

АТАКА

9

Катерина Вълканова Енева

член

средно

0896/ 73 85 05

ДПС

 

 

                                                                                                          СИК № 030400009

 

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Тонка Димитрова Георгиева

председател

средно

0898380742

Патриотичен фронт

2

Анелия Маринова Станчева

зам.председател

висше - ПНУП

0897558795

БСП лява България

3

Стелиян Димитров Анастасов

секретар

средно

0896776527

ГЕРБ

4

Петра Илиева Цонева

член

средно

0892719565

ГЕРБ

5

Кристиан Великов Богданов

член

средно

0896145014

ГЕРБ

6

Пламена Славчева Костадинова

член

средно

0892084426

АТАКА

7

Валерий Танчев Апостолов

член

средно-механизатор

0896469950

Реформаторски блок

                                                                                              

 

                                                                                                 СИК 0 030400010

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Красимир Николаев Кръстев

председател

средно

0883339590

ГЕРБ

2

Диян Станиславов Николов

зам.председател

средно

0888/ 29 87 28

ДПС

3

Марийка Стойкова Йорданова

секретар

висше-педагогика

0899525292

Реформаторски блок

4

Кръстьо Русев Манолов

член

средно

0899929742

ГЕРБ

5

Димка Михалева Жекова

член

средно

0879458107

АБВ

6

Ева Канева Митева

член

средно

0877577032

АТАКА

7

Марийка Тодорова Желева

член

средно-стъкларство

0899434038

Патриотичен фронт

8

Марияна Славова Каракашева

член

висше-ПНУП

0896370648

БСП лява България

9

Красимира Вескова Тодорова

член

средно

0896430900

ДПС

 

СИК № 030400011

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Марина Александрова Маринова

председател

средно

0896/ 83 93 94

ДПС

2

Милушка Ганева Желева

зам.председател

средно

0888515704

ГЕРБ

3

Теодора Неделчева Димитрова

секретар

средно

0892792753

България без цензура

4

Дияна Цветанова Пенчева

член

основно

0897810181

ГЕРБ

5

Славка Вълчева Славова

член

средно

0895641660

ГЕРБ

6

Дияна Мирчева Митева

член

средно

0877038933

БСП лява България

7

Флора Михайлова Василева

член

висше-педагогика

0895278731

Реформаторски блок

 

СИК № 030400012

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Стоянка Костова Миленова

председател

средно

0895457805

БСП лява България

2

Лилия Петрова Иванова

зам.председател

средно

0896154146

ГЕРБ

3

Иванка Стилиянова Венкова

секретар

средно-икономика

0898624634

Реформаторски блок

4

Милена Миткова Колева

член

средно

0889241004

ГЕРБ

5

Алекси Димов Алексиев

член

средно

0896867617

ГЕРБ

6

Иванка Димитрова Миладинова

член

висше-БЕЛ

0888347779

БСП лява България

7

Величка Николова Стоянова

член

полувисше

0895957725

АТАКА

8

Ангел Славчев Драганов

член

средно-управл. и мениджмънт на трансп.предпр.

0898657540

Патриотичен фронт

9

Атанаска Стоянова Крумова

член

средно

0898640416

ДПС

 

                                                                                                   СИК № 030400013

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Димитър Тодоров Димитров

председател

средно

0899427355

ГЕРБ

2

Димитричка Тодорова Ризова

зам.председател

висше-педагогика

0894705518

АБВ

3

Яница Тихомирова Трифонова

секретар

средно

0895/ 86 25 28

ДПС

4

Диян Василев Ангелов

член

средно

0889070288

ГЕРБ

5

Петя Илчева Стелиянова

член

средно

0896738543

ГЕРБ

6

Детелина Славова Ахмедова

член

средно

0898626112

ГЕРБ

7

Свежин Христов Стефанов

член

средно

0887570527

България без цензура

8

Ширин Халилова Аптулова

член

средно

0896/80 25 56

ДПС

9

Галя Петкова Ангелова

член

висше-математика

0887091279

БСП лява България

 

                                                                                            СИК № 030400014

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Виждан Абил Хашим

председател

висше

 

ДПС

2

Наско Димитров Шалаверов

зам.председател

средно-мебелист

0889199270

Патриотичен фронт

3

Нели Петрова Ангелова

секретар

средно

0886863708

ГЕРБ

4

Гинка Илиева Стефанова

член

средно

0887582599

ГЕРБ

5

Светлана Лазарова Димова

член

средно

0884176012

ГЕРБ

6

Соня Тодорова Димова

член

средно-стр. и архитектура

0897733237

Реформаторски блок

7

Марияна Александрова Гарнизова

член

средно

0893847444

БСП лява България

8

Кристина Атанасова Андреева

член

средно

0893757986

АБВ

9

Мукаддес Исмаилова Мехмедова

член

висше

0898/ 46 76 08

ДПС

 

                                                                                            СИК № 030400015

 

Име,презиме и фамилия

Длъжност в комисията

Образование

Телефон за връзка

Партия/коалиция, която ги предлага

1.

Людмила Донева Драгиева

Председател

Средно

0878422002

ГЕРБ

2

Дияна Великова Маринова

Зам. Председател

Средно

0898938334

ДПС

3

Янка Петрова Петкова

Секретар

Висше - инжинер

0897319089

Реформаторски блок

4

Иванка Жекова Сопотска

Член

Средно

051122126

БСП

5

Иван Апостолов Недялков

Член

Средно

0889807858

ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

20.10.2015

Съобщение

ОИК-Белослав уведомява, че в раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ на интернет страницата на ЦИК е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

19.10.2015

Гласуване в подвижна избирателна секция (ПСИК)

Включените в списъка за гласуване в подвижна избирателна секция (ПСИК) избиратели от съседни населени места, ще могат да гласуват само за кмет на община и за общински съветници и няма да могат да гласуват за кмет на кметство.

В случай че лицата възразяват срещу посочените по-горе условия, то те могат да оттеглят подадените от тях заявления и да бъдат възстановени в избирателните списъци чрез дописване на ръка преди предаването им на СИК.

17.10.2015

Съобщение

За осигуряване на условия за гласуване на хора с увреждания при провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Белослав, Ви информираме:

Секция №030400007, находяща се в ОДЗ "Първи Юни", ул. Хан Маламир №9, кв. Младост, гр. Белослав, е обявена за секция за гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението.

За тези граждани в община Белослав до изборния ден ще бъдат приемани заявки за транспорт на тел.: 

05112/35-43

05112/35-49

05112/35-53

от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00ч.

16.10.2015

Обучение на СИК

ОИК Белослав уведомява членовете на секционни избирателни комисии, че обучението за произвеждане на местни изори 2015 година и национален референдум 2015 година ще се проведе на 20.10.2015 година в 14:00ч. в НЧ "Съзнание", гр. Белослав.

Приложено прикачваме Методически указания за СИК

Изборни книжа за провеждане на местни избори 2015

03.10.2015

Съобщение

ОИК - Белослав започва да приема документи за регистрация на застъпници и представители, за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в гр.Белослав, на адреса на комисията  гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23

       Приемането на документите се извършва от Понеделник до Петък от 10,00 ч. до 16,00ч., Събота и Неделя от 09,00 до 12,00ч.

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидат само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на партията, коалицията или местната коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът по предходния абзац се подписва и предава до 24 октомври 2015 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет да не надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

21.09.2015

Съобщение

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в Общинска избирателна комисия – Белослав за участие в изборите за общински съветници и кметове, ще се проведе на 23.09.2015 г. от 14:00 часа на адреса на комисията - гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23

17.09.2015

Съобщение

ОИК-Белослав указва на представитрелите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 17:00 ч.

16.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Белослав, уведомява заинтересованите, че прием на документи за регистрация на кандидати за кметове и общински съветници се извършва по следния график:

Понеделник - Петък от 10:00 до 16:00 часа

Събота и Неделя от 9:00 до 12:00 часа

на адреса на комисията - гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23

14.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК - Белослав е насрочено за 18:00 часа. на 14.09.2015г. 

13.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК -  Белослав е насрочено за 14.09.2015г в 09:00 часа.

13.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Белослав, уведомява заинтересованите, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., е 14 септември 2015 г., 18:00 ч.

На 14 септември 2015 г документи се приемат от 10:00 до 18:00 часа на адреса на комисията - гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23

12.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК -  Белослав е насрочено за 12.09.2015г в 16:30 часа

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 11 септември 2015 г. е насрочено за 16.00 часа.

11.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК -  Белослав е насрочено за 11.09.2015г в 09:00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 189 / 31.10.2018

  относно: Обявяване за избран за общински съветник, във връзка с Решение № 188 от 31.10.2018 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х. на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

 • № 188 / 31.10.2018

  относно: Вземане на Решение предсрочно прекратяване на пълномощията на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА по отношение на общинския съветник Х.И.Х.

 • № 187 / 24.10.2018

  относно: Разглеждане и взимане на решение по постъпил сигнал с рег. Вх. № 139 / 23.10.2018 г. от инж. Д*** И***** – кмет на община Белослав относно: Неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) в три поредни и в общо шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

всички решения