Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 188
Белослав, 31.10.2018

ОТНОСНО: Вземане на Решение предсрочно прекратяване на пълномощията на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА по отношение на общинския съветник Х.И.Х.

Днес 31.10.2018 г. в 18:00 ч. Общинската Избирателна Комисия Белослав, като взе предвид следните факти и обстоятелства:

 

В Общинска избирателна комисия Белослав е постъпил сигнал от Кмета на община Белослав вх.№ 139/23.10.2018 г., с което ОИК Белослав е уведомена на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, че общинският съветник Х.И.Х., избран от листата на МК „ЛНВ” не е присъствал на шест заседания на общинския съвет през 2018 година без да са налице уважителни причини за отсъствията и без да е уведомил писмено председателя на общински съвет –Белослав. Заседанията са проведени на дати, както следва: на 12.01.2018г., 15.01.2018г., 02.03.2018г., 02.08.2018г., 14.08.2018г., и 20.09.2018г.

Твърди се освен това, че общинският съветник Х.И.Х., избран от листата на М.К. „ЛНВ” е отсъствал също така от три поредни заседания на общински съвет Белослав, проведени през календарната 2018 г. без да са налице уважителни причини за отсъствията и без да е уведомил писмено председателя на общински съвет – Белослав. Заседанията са проведени на дати, както следва: 02.08.2018г., 14.08.2018г., и 20.09.2018г.

 

            Представени са писмени доказателства за уведомяването на общинския съветник за горецитираните заседания на общински съвет и за отсъствията му –Разпечатка от електронната поща на общински съвет Белослав – obsbel*****@gmail.com  с изпратени уведомителни писма по E-mail: eli**@abv.bg – на Х.И.Х. за уведомяване на посочените дати, Присъствени листи от заседанията на общински съвет Белослав на посочените дати, от които е видно, че общинския съветник не е присъствал на тях.

 

      С Писмо вх.№ 142/29.10.2018 г. Председателят на общински съвет Белослав в отговор на запитване на ОИК представя протоколите на общинския съвет на посочените дати, от които също е видно, че общинския съветник не е присъствал на тях. С писмото е представена и информация, че общинският съветник Х.И.Х., не го е уведомил председателя на ОС за неучастието си на проведените заседания на Общински съвет Белослав на 12.01.2018г., 15.01.2018г., 02.03.2018г., 02.08.2018г., 14.08.2018г.,и 20.09.2018г. и не е представил документи, удостоверявящи уважителни причини –служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други за отсъствието си на тези заседания.

 

        На основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА и Решение № 3054/01.02.2016 г. на ЦИК, гр. София е изпратено писмено уведомление с изх. № 140/24.10.2018 г. до общинския съветник Х.И.Х. за постъпилия сигнал  и приложените към същото документи, като общинският съветник е уведомен за възможността да представи писмено възражение пред ОИК Белослав в тридневен срок от получаване на уведомлението.

 

        В законоустановения срок  е постъпило писмено възражение с вх. № 143/ 29.10.2018 г. от Х.И.Х. . Във възражението се твърди, че проведените заседания на общинския съвет № 29/12.01.2018 г., № 30/15.01.2018 г., № 32/02.03.2018 г., № 38/02.08.2018 г. и № 39/14.08.2018 г. са извънредни и лично е бил уведомен за тяхното провеждане предходния ден и тъй като в този момент не е бил в района на община Белослав, а е пътувал в страна по работа, не е имал възможност да присъства на посочените заседания. Твърди се също, че кмета на общината няма правен интерес да иска прекратяване на пълномощията му.

 

              ОИК Белослав счита че е изправена пред хипотезата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА. ОИК Белослав, след като обсъди събраните по преписката писмени доказателства, съобрази следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на общинския съвет по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

 

ОИК счита, че следва да бъдат съобразени три основни обстоятелства.

 

      На първо място, налице ли е отсъствие от три поредни и/или от общо 5 заседания през календарната година на Общински съвет Белослав от страна на общинския съветник Х.И.Х.. Видно от представените по преписката писмени доказателства за проведените заседания (Присъствени листи от заседанията на общински съвет Белослав и самите протоколи на тези заседания), ОИК Белослав счита, че такова отсъствие безспорно е налице. Действително, както посочва във възражението си  Г-н Христов, пет от общо шест заседания, на които не е присъствал са извънредни. Редовно е заседанието на 20.09.2018 г. Законодателят обаче, в чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА не прави разлика между редовни и извънредни заседания, като точния текст е следния „Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно: т.5 „когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината; Съобразно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА „общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси.”

 

             На второ място – уведомен ли е общинският съветник Х.И.Х. за проведените заседания Общински съвет Белослав, проведени на посочените в сигнала на кмета на общината дати.

     По преписката са приложени Разпечатки от електронната поща на общински съвет Белослав – [email protected] с изпратени уведомителни писма по E-mail: [email protected] – на Х.И.Х. за уведомяване на посочените дати, от които е видно, че той е уведомяван по електронен път за насрочените редовни и извънредни заседания. Самият той във възражението си потвърждава, че е уведомяван за заседанията на съвета предходния ден.

 

       С оглед изложеното ОИК Белослав, счита че е налице редовно уведомяване на общинския Х.И.Х. за сесиите на Общински съвет Белослав на посочените дати.

 

            На трето място – налице ли са уважителни причини за отсъствието на общинския съветник Х.И.Х. от проведените заседания на Общински съвет Белослав.

 

Според разпоредбата на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато, без да е уведомил писмено Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината. От текста на разпоредбата е видно, че за да е налице хипотезата на цитираната норма следва да са налице две кумулативни предпоставки - липса на уважителна причина за неучастие в заседание на общинския съвет и неуведомяване на председателя на общинския съвет за това.

 

По преписката липсват доказателства за наличието на уважителни причини за отсъствието на общинския съветник от проведените заседания на Общински съвет Белослав. Безспорно е и обстоятелството, че общинският съветник не е уведомил Председателя на Общинския съвет за наличие на уважителни причини за отсъствие от заседанията, като това не е сторено нито преди, нито след приключване на заседанията.(Видно от Писмо вх.№ 142/29.10.2018 г. от Председателят на общински съвет Белослав в отговор на запитване на ОИК.)

          С оглед гореизложеното ОИК Белослав, счита че са налице предпоставките, предвидени в разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 5, от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х., тъй-като видно от писмените доказателства, същият, след като е надлежно уведомен, е отсъствал без да са налице уважителни причини за това и без да е уведомил Председателя на Общински съвет от три пореднини заседания на общински съвет Белослав, проведени на дати, както следва: 02.08.2018г., 14.08.2018г., и 20.09.2018г.., както и от общо повече от пет заседания на общинския съвет, проведени през календарната 2018 г. на дати, както следва: 12.01.2018г., 15.01.2018г., 02.03.2018г., 02.08.2018г., 14.08.2018г., и 20.09.2018г.

 

         По отношение соченото във възражението твърдение, че кмета на община Белослав няма правен интерес да иска прекратяване пълномощията на общински съветник, ОИК счита, че същото е неоснователно, тъй като сигнали и жалби могат да се подават от всички лица. ОИК събира доказателства и установява истинността им.

 

                  Предвид гореизложеното, след проведеното гласуване с квалифицирано мнозинство /8 гласа „за” от присъстващите 8 члена на ОИК Белослав/, и след като взе предвид разпоредбата на чл. 85, ал. 4 от Изборния Кодекс, както и на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА и т. I от Решение № 3054 – МИ/01.02.2016 г. на ЦИК, ОИК Белослав

 

Р Е Ш И:

 

 1. ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТАна Х.И.Х. -  общински съветник в Община Белослав, издигнат от МК „ЛНВ”, обявен за избран за общински съветник в Община Белослав на изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015 г. с Решение № 160 /28.10.2015 г. на ОИК Белослав, считано от 31.10.2018 г.

 

 1. ОБЕЗСИЛВА издаденото на Х.И.Х., УДОСТОВЕРЕНИЕ № 355/28.10.2015 г. за избран за общински съветник в Община Белослав, издигнат от МК „ЛНВ”.

 

 

*Решението на ОИК Белослав подлежи на обжалване пред Административен съд  Варна, чрез ОИК Белослав, по реда на чл. 459 от Изборния Кодекс в седемдневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпно място- Информационното табло на ОИК – Белослав.

 

*На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА препис от настоящето решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет –Белослав в тридневен срок от влизането му в сила.

 

*Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на ОИК и да се обяви на  общодостъпно място- Информационното табло на ОИК – Белослав

Председател: Любомир Пламенов Петков

Секретар: Златина Иванова Иванова

* Публикувано на 31.10.2018 в 18:52 часа

Свързани решения:

187/24.10.2018

189/31.10.2018

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 189 / 31.10.2018

  относно: Обявяване за избран за общински съветник, във връзка с Решение № 188 от 31.10.2018 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х. на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

 • № 188 / 31.10.2018

  относно: Вземане на Решение предсрочно прекратяване на пълномощията на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА по отношение на общинския съветник Х.И.Х.

 • № 187 / 24.10.2018

  относно: Разглеждане и взимане на решение по постъпил сигнал с рег. Вх. № 139 / 23.10.2018 г. от инж. Д*** И***** – кмет на община Белослав относно: Неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) в три поредни и в общо шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

всички решения